با طبيعت

باسلام

قصد ان كردم كه آنچه را در چندين سال ارتباط با طبيعت از لحظه هايي كه با او بودم وتجربيات وآموزشهايي را كه آموخته ام را براي دوستدارنش باز گو نمايم و اميدوارم كه حضرت طبيعت باز مرا ياري نمايد .

 

تمريني در طبييعت

آيا تا كنون در ساعات اوليه صبح در  دامان طبيعت بوده ايد. ايا در اين ساعات آسمان را نگاه كرده ايد تغييرات و تحولات بسياري راميتوان مشاهده كرد . در يك لحظه مرغان اسماني درهرجايي كه هستند بانگ و آواز سر ميدهند .و ناگهان سكوت...

اين سكوتي است كه هر انساني را مجذوب خودش ميكند. واورا به حالتي خاص فرو ميبرد .ذهن شهري  براي لحظاتي آرم ميگيرد . اين سكوت و اثراتش در نوع خود كم نظير است . يافتن فرصتي براي روبر شدن با خود نهاني دراين روزگاران دشوار وسخت شده است . براي صيد فرصت ها بايد كه هوشيار بود . هرچه رنگ اسمان به روشنايي ميرود .زيباي منطقه دو چندان ميشود .به قول بزرگی: انسان تنها وقتي به طبيعت مي نگرد كنايه گويي نمي كند.براستي طبيعت انقدر زيباست كه نمي توان بر ان خرده گرفت .ميتواني به دور دستها بنگري نه ديواري ونه برجي كه مقابل ديد شمارا گرفته باشد واين تمرين خوبي براي چشمان است .ديدن ابعاد منطقه و وسعت زيبای ان چشم هر بيننده اي را مجذوب  مي كند.ديدن زيباييها ميتواند غم واندوه را از ذهن دور كند و حس سبكي خوبي بدهد تا فرصت داريد به زيبايهاي طبيعت بنگريد .اين تصاوير واكنش خوبي در بر دارد .تصاور زیباوبسیاری از برخورد ابرها با نورخورشید  در ارتفاعات برفی پدید می آید .ابرها  ميچرخند – ميرقصند – حال و هوايي دارند – شور وحالي كه نگو و نپرس . آسمان به رنگ آبي بسيار زيبا و زنده اي ميدرخشد . ابي كه هرگز در شهر نميتوان مانند انرا ديد .

در جايي خواندم طبيعت اولين معلم انسان بوده است .با سیردر تاريخ می توانی ببینیکه طبیعت بسياري از انبيا الهي رادر دامان خود تعليم داده و هم كنون نيز در برخی از مراكز مكاتب باطني در ميان ارتفاعات هيماليا قرار دارد واز صبح خيلي زود  تمرينات آغاز مي گردد و توجه به طبيعت يكي از اساس ترين تمرينهاي اصلي ميباشد .تنفس در چنين هوايي ميتواند درون قفسه سينه كه از غبار شهري پر شده را براي لحظاتي آرامش دهد ودرون ريه ها را طراوت وتازگي بخشد .

به هر نقطه طبيعت مينگري هماهنگي و نظم را با كيفيتي مطلوب مشاهده ميكني .تمام اجزاي طبيعت در عين متفا وت بودن در وحدت كامل هستند . گویی باهم ازدواج كرده اند. رابطه اي عاشقانه در بين تك تك انها وجود دارد .هر ذره اي  در ميان تخته سنگهاي عظيم - مسئوليتي مهم بردوش دارد و انرا به بهترين شكل وبا هماهنگي به انجام مي رساند . حتي كوچكترين سنگ ريزه نيز  كه در ميان تخته سنگهاي عظيم قرار گرفته  بر مسئوليت خود اگاه و تسليم ميباشد .به نحوه  قرار گرفتن كوهها بنگريد – خداوند بخشایشگر مهربان میفرمایند:

 و قرار داديم كوههارا چون ميخ هايي محكم كه زمين رادر اسمان محكم نگه دارد(نبا/7)

به رودخانه بنگريد رابطه اي عاشقانه ميان جريان آب و بستر وجود دارد – براستي نميتوان گفت كدام عاشق و كدام معشوق است . يا كداميك زيباترند - به زمين سخت كوهستان بنگر كه چگونه از دل ديوارهاي سنگي چشمه هاي زلال بيرون زده است . بي شك در قلب اين كوهستان سخت اقيانوسي نرم ولطيف وزلال قرار دارد در فصول مختلف جريان حيات را بر عهده دارند . در كنار رودخانه گنجشك كوچكي در حال ابتني صبحگاهيست . با ذوق و شوق زيادي  بالهاي زيباي خودرا مي شويد . طوري كه مرا نيز به جنبش مياندازد لباسها راكنده و در ان صبح زود به ميان اب ميزنم...

دوست بداريد كه هستي از محبت آفريده شد ...

ارتباط اجزاي طبيعت بايكديگر بسيار نزديك وهماهنگ ميباشد .از نحوه قرار گرفتن انها در كنار يكديگروزندگي مشتركشان ميتوان به ارتباط عاطفي وعميق انها پي برد مانند رابطه آفتاب و گياهان و جريان اب و جانوراني كه از اين زنجيره تغذيه ميشوند .   

اگر انسان بتواند به ميان طبيعت برود قطعا تحت تاثيرات ان قرار خواهد گرفت و به اندازه توجه وتفكر ش نكات بيشماري را دريافت ميكند حال اگر از تمرين ويا تكنيك خاصي تابعيت كند ارتباط عميق تري خواهد داشت .و در زندگي و ارتباطات خود منظور نمايند . در محل كار در منزل – در خيابان و...

هرچه رادوست بداريد شبيه ان خواهيد شد ...

طبيعت نكات بسياري به ما مياموزد كه براي عبور از اين جهان بسيار كارآمد ميباشد . صبر و استقامت

استواري – صداقت- فداكاري- شادي- سرور – محبت – عشق-وفاداري- زيبايي – زندگي – اميد – حركت و...

اين فرصت راازدست ندهيد ودراين جهان باطبيعت ارتباط برقرار كنيد واز اين موهبت الهي كمال بهره را ببريد كه اين فرصت هرگز بر نمي گردد....

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۷ مهر۱۳۸۶ساعت 10:40  توسط عموکوهی  |